K - litter Frajanka       7.11.2016      3 males

                             available male / volný pejsek KASIM Frajanka                      .

      

      

 

                    KASIM                                  KASCO                                 KARIM                   .